Οι παρόντες Όροι Χρήσης (αυτή η "Συμφωνία") είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ και μεταξύ αυτών Karman Healthcare, IncΤο και τις θυγατρικές του, Coi Rubber Products, Inc. και Κάρμα (συλλογικά "Karman") και εσείς, προσωπικά και, κατά περίπτωση, εξ ονόματος της οντότητας για την οποία είστε χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες (συλλογικά, "εσείς" ή "σας") για μας αναπηρικές καρέκλεςΤο Η παρούσα Συμφωνία διέπει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο Karman και τη χρήση του www.KarmanHealthcare.com και οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που ανήκει ή λειτουργεί από Κάρμαν (οι "Ιστότοποι") και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από Κάρμαν μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ("Υπηρεσίες"), οπότε διαβάστε το προσεκτικά. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας είναι η 9η Μαρτίου 2020.

ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Y ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟΣΟ ΔΕΣΜΟΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Η παρούσα Συμφωνία συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, όρους που διέπουν τη χρήση οποιασδήποτε από τις Ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες σας από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος. υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτής της Συμφωνίας και αυτών των όρων, η παρούσα Συμφωνία θα ελέγχει.

Ορισμένες Υπηρεσίες υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, οι οποίοι παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε ή δημιουργείτε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις Υπηρεσίες. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των όρων και των πρόσθετων όρων για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία, οι πρόσθετοι όροι θα ελέγχονται για αυτήν την Υπηρεσία. Μην χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες που υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, εκτός εάν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και αυτούς τους πρόσθετους όρους.

Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους και τις Υπηρεσίες.

Χορήγηση Δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, η Karman σας παρέχει ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των Ιστότοπων και των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε περιεχόμενο και υλικό που διατίθεται σε εσάς σε σχέση με τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσίες, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη των περαιτέρω περιορισμών που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ή οποιεσδήποτε οδηγίες χρήσης που μπορεί να παρέχει η Karman κατά καιρούς.

Λογαριασμοί και Πρόσβαση. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό προσιτός μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και για όλη τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε χρήσης από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Οι υπάλληλοι της Karman δεν θα ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασής σας ή εάν πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να έχει λάβει τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με τον Karman. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υλικό ή λογισμικό που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες.

Λήξη. Μπορείτε να διακόψετε την πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Η Karman μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει εάν εύλογα πιστεύει ότι παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Μετά τον τερματισμό, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους Ιστότοπους ή η χρήση των Υπηρεσιών. Εάν τερματιστεί η πρόσβασή σας στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, η Karman μπορεί να ασκήσει όποιο μέσο κρίνει αναγκαίο για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τεχνολογικών εμποδίων, αντιστοίχισης IP και άμεσης επαφής με το Διαδίκτυο πάροχος υπηρεσιών. Αυτή η Συμφωνία θα παραμείνει επ 'αόριστον εκτός και έως ότου η Karman επιλέξει να την τερματίσει, ανεξάρτητα από το εάν οποιοσδήποτε λογαριασμός που ανοίγετε τερματίζεται από εσάς ή την Karman ή εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ή εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα χρήσης των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρησιμοποιώντας οι Ιστότοποι ή οι Υπηρεσίες δεν σας δίνουν την κυριότητα ή κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που μπορεί να σας παρασχεθεί σε σχέση με τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, τα οποία όλα ανήκουν στην Karman, τους δικαιοπαρόχους της ή άλλα οντότητες και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, να εμφανίζετε, να εκτελείτε, να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να εκπροσωπείτε, να προσαρμόζετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα από, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να χορηγείτε αδειοδότηση ή να κυκλοφορείτε ή να διανέμετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε σχέση με τη χρήση σας των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, χωρίς ρητή άδεια από τον κάτοχο, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας οι Ιστότοποι ή οι Υπηρεσίες δεν σας παρέχουν κανένα δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας, εμπορικών ενδυμάτων, εμπορικών ονομάτων ή παρόμοια, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, χωρίς ρητή άδεια από τον ιδιοκτήτη σχετικά αναπηρική καρέκλα προϊόντα.

Η ανατροφοδότησή σας Εάν υποβάλετε ιδέες, προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες (όπως τρόποι βελτίωσης οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες) στο Karman, συμφωνείτε ότι η Karman μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα σχόλια για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πληρωμή ή άλλη αποζημίωση σε εσάς, για πάντα και σε όλο τον κόσμο. Μην υποβάλετε κανένα σχόλιο στο Karman στο οποίο δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε τέτοια δικαιώματα.

Ιστότοποι και περιεχόμενο τρίτων. Η Karman μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους, υλικά ή άλλες πληροφορίες τρίτων μερών τρίτων. Η χρήση τέτοιων ιστότοπων, υλικών ή άλλων πληροφοριών από τρίτους θα υπόκειται στους όρους στους οποίους συμφωνείτε εσείς και το τρίτο μέρος. Η Karman μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικά τρίτων ή άλλες πληροφορίες τρίτων για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Συμφωνείτε ότι η Karman δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν υλικά τρίτων ή άλλες πληροφορίες, είτε αυτά τα υλικά έχουν άμεση πρόσβαση από εσάς είτε χρησιμοποιούνται από την Karman για την παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι πληροφορίες είναι ακριβείς ή αν οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για χρήση ή χρήση από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η Karman δεν είναι υπεύθυνη για το εάν οι πληροφορίες τρίτων προσπελάσιμων από εσάς είναι διαθέσιμες για χρήση από εσάς, για την απόδοση ή τη λειτουργία οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους, για τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται ή πωλούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου του ή μέσω ενός ιστότοπος τρίτου μέρους), ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή αδράνεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Απαγορευμένη ΣυμπεριφοράΤο Κατά τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο διατίθεται σε εσάς σε σχέση με τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών μόνο όπως επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία, και, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνετε εσείς, κατά τη χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου που σας διατίθεται σε σχέση με τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών σας: (i ) παραβιάζουν, παραβιάζουν ή παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους · (ii) διαταράσσουν ή παρεμβαίνουν στην ασφάλεια, τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, την παροχή ή τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, (iii) παρεμβαίνει ή καταστρέφει τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες · (iv) πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου ή οντότητας, παρερμηνεία της σχέσης σας με άτομο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένου του Karman) ή χρήση ψευδούς ταυτότητας · (v) προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες · (vi) εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στη μετάδοση "ανεπιθύμητων μηνυμάτων", αλυσιδωτών επιστολών, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους ανεπιθύμητης πρόσκλησης · (vii) συλλέγει, χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης διαδικασίας, πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες · (viii) υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στον Karman · (ix) παραβιάζουν κάθε νόμο, κανόνα ή κανονισμό · (x) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμποδίζει τη δυνατότητα οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει ή να απολαύσει τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες. (xi) τμήματα πλαισίου των Ιστότοπων εντός άλλου ιστότοπου. ή (xii) να βοηθήσει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία.

Αλλαγές. Η Karman μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Ο Karman μπορεί να τροποποιήσει αυτήν τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Η ειδοποίηση για τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι διαθέσιμη μέσω των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ δεκατέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία ισχύος στην ειδοποίηση τροποποίησης ή εάν το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτεί προηγούμενη εφαρμογή. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία, πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή της υπηρεσίας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συμφωνείτε ότι η Πολιτική Απορρήτου της Karman διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Karman μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται τις πληροφορίες σας.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Ο Karman σέβεται τα δικαιώματά σας. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή καταχράται τα εμπιστευτικά σας στοιχεία από τη χρήση ή την πρόσβαση αυτών των Ιστότοπων ή Υπηρεσιών σε τρίτους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ο ΚΑΡΜΑΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Ο ΚΑΡΜΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ OR ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: (III) ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, OR (IV) ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OR ΜΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ Η ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. Ο ΚΑΡΜΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΠΟΦΥΛΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ FITNESS FOR PARTICAL PARTICAL Η ΚΑΡΜΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΔΗ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΠΟΙΕΣ ΛΗΕΙΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ Η ΣΤΗ ΣΥΝΔΕMΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ OR ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΟΣΟ, ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ OR ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ. Το KARMAN ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕ ΕΣΑΣ AN ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΣΤ ΤΟΣΤΟΣΤ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ, ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, THE ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ OR ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΟΣΟ, ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ OR ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΟ ΝΟΜΟ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την Karman και τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, συνεργάτες, γονείς, θυγατρικούς διευθυντές, αξιωματικούς, μέλη, διευθυντές και μετόχους («Αποζημιωμένα Μέρη») αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κόστος ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμός, αμοιβές δικηγόρων και έξοδα) που προέκυψαν σε σχέση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυρισμός, απαίτηση ή αγωγή («Απαίτηση») που ασκήθηκε ή επικαλέστηκε κατά οποιουδήποτε από τα Μέρη που έχουν αποζημιωθεί: (i) ισχυρισμός γεγονότων ή περιστάσεων που θα συνιστούσαν παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ή (ii) που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή συνδέονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε αποζημίωση σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη, η Karman μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ελέγξει τη διάθεση οποιουδήποτε Απαίτηση με αποκλειστικό κόστος και έξοδα σας. Χωρίς να περιορίσετε τα παραπάνω, δεν μπορείτε να συμβιβαστείτε, να συμβιβαστείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαθέσετε οποιοδήποτε Απαίτηση χωρίς τη συγκατάθεση του Κάρμαν.

Διαφορές.

Κυβερνητικός νόμος. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία διάταξη που διέπει τις συγκρούσεις δικαίου.

Άτυπο ψήφισμα. Εάν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία με εμάς ή οποιοδήποτε σχετικό τρίτο μέρος που προκύπτει, σχετίζεται ή σχετίζεται με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. παρέχετε μια σύντομη, γραπτή περιγραφή της διαφοράς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη σας, εάν η διαφωνία σας σχετίζεται με λογαριασμό) · και δώστε στον Karman 30 ημέρες εντός των οποίων θα επιλύσει τη διαφορά προς ικανοποίηση σας. Εάν η Karman δεν επιλύσει τη διαφορά μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης στο πλαίσιο αυτής της άτυπης διαδικασίας, μπορείτε να συνεχίσετε τη διαφορά σύμφωνα με τη συμφωνία διαιτησίας παρακάτω.

Συμφωνία Διαιτησίας. Οποιεσδήποτε αξιώσεις του Karman ή αξιώσεις από εσάς που δεν επιλύονται με την άτυπη διαδικασία επίλυσης, που απορρέουν από, σχετίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία, πρέπει να υποστηρίζονται μεμονωμένα σε δεσμευτική διαιτησία που διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας ("AAA") στην σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικής διαιτησίας και τις συμπληρωματικές διαδικασίες για διαφορές που σχετίζονται με τους καταναλωτές. Αυτή η Συμφωνία και κάθε μέρος της αποδεικνύουν μια συναλλαγή που περιλαμβάνει διακρατικό εμπόριο και ο Ομοσπονδιακός Νόμος Διαιτησίας (9 USC §1, κ.α.) θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις και θα διέπει την ερμηνεία και την επιβολή των κανόνων διαιτησίας και των διαιτητικών διαδικασιών. Η απόφαση για την απόφαση που εκδόθηκε από τον διαιτητή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Εκτός και ανεξάρτητα από τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, τα ακόλουθα θα ισχύουν για τις διαφορές σας: (1) ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει αποκλειστική εξουσία να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, η δυνατότητα εφαρμογής, η εκτελεστότητα ή ο σχηματισμός της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ισχυρισμός ότι όλο ή οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας είναι άκυρο ή άκυρο · (2) ο διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία να διεξάγει οποιαδήποτε μορφή ταξικής ή συλλογικής διαιτησίας ούτε να συμμετέχει ή να ενοποιεί αξιώσεις από ή για ιδιώτες. και (3) παραιτείστε αμετάκλητα από κάθε δικαίωμα που έχετε σε δικαστική δίκη (εκτός από το δικαστήριο μικροδιαφορών όπως προβλέπεται παρακάτω) ή για να υπηρετήσετε ως εκπρόσωπος, ως ιδιωτικός γενικός εισαγγελέας ή με οποιαδήποτε άλλη αντιπροσωπευτική ιδιότητα ή για να συμμετάσχετε ως μέλος κατηγορίας αιτούντων, σε οποιαδήποτε αγωγή, διαιτησία ή άλλη διαδικασία εναντίον μας ή συνδεδεμένων τρίτων που προκύπτουν, σχετίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία. Υπάρχουν μόνο τρεις εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία διαιτησίας: (1) εάν ο Karman εύλογα πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία, ο Karman μπορεί να ζητήσει ασφαλιστική ή άλλη κατάλληλη ανακούφιση οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο αρμοδιότητας · (2) ορισμένες Υπηρεσίες υπόκεινται σε διαφορετικές διατάξεις επίλυσης διαφορών, οι οποίες προβλέπονται από τους όρους που ισχύουν για τέτοιες Υπηρεσίες. ή (3) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει, σχετίζεται ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, μπορεί, κατ 'επιλογή του αιτούντος μέρους, να επιλυθεί στο δικαστήριο μικροδιαφορών στην κομητεία του Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αξιώσεις από όλα τα μέρη της διαφοράς εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου μικροδιαφορών.

Τόπος συναντήσεως. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών σας δεν υπόκειται σε διαιτησία όπως ορίζεται σε αυτήν την παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με την έκδοση οποιασδήποτε κρίσης για διαιτητική απόφαση σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, ρητή συγκατάθεση για αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής στα δικαστήρια που βρίσκονται στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.

Περιορισμοί. Πρέπει να διεκδικήσετε οποιεσδήποτε αξιώσεις που σχετίζονται με τη χρήση των Ιστότοπων, των Υπηρεσιών ή βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εάν υπάρχει, γραπτώς σε εμάς εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία ισχυρισμός προέκυψε πρώτα, ή κάτι τέτοιο ισχυρισμός παραιτείται από εσάς για πάντα. Καθε ισχυρισμός θα κριθεί μεμονωμένα και συμφωνείτε να μην συνδυάσετε το δικό σας ισχυρισμός με ισχυρισμός οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Ανωτέρας βίας. Η Karman δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την παράλειψη εκτέλεσης βάσει της παρούσας Συμφωνίας λόγω οποιουδήποτε γεγονότος πέρα ​​από τον λογικό της έλεγχο.

Διεθνής Πρόσβαση. Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι νόμοι άλλων χωρών ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την πρόσβαση και τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών. Η Karman δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με το εάν οι Ιστότοποι, οι Υπηρεσίες ή η πρόσβασή σας ή η χρήση των Ιστοτόπων ή Υπηρεσιών συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς ή οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η χρήση σας συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και, χωρίς να περιορίζετε τη γενικότητα των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με την Ενότητα 4.5 του αυτή η Συμφωνία, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε τα Αποζημιωμένα Μέρη αβλαβή από οποιαδήποτε Απαίτηση προσάπτεται ή διεκδικείται κατά οποιουδήποτε από τα Αποζημιωμένα Μέρη που προκύπτει από τη χρήση ή την πρόσβασή σας σε οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Σχετικά με αυτούς τους Όρους. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες και συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Karman σχετικά με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, εκτός από τους όρους που ισχύουν για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία. Μπορεί και όχι μεταφορά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτής της Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Karman. Ο Κάρμαν μπορεί ελεύθερα να το κάνει, εν όλω ή εν μέρει. Αυτή η Συμφωνία θα είναι δεσμευτική για τους διαδόχους και τις επιτρεπόμενες εκχωρήσεις σας και του Karman. Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί δικαιώματα δικαιούχων τρίτων. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση ενός μέρους στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του για άσκηση τέτοιου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου στο μέλλον, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου θα αποκλείσει οποιοδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση τέτοιου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου ή άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Εσείς και ο Karman είστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και καμία εταιρεία, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση εργαζομένου-εργοδότη δεν προορίζεται ή δημιουργείται από την παρούσα Συμφωνία. Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας, όλες οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Ερμηνεία. Λέξεις όπως «εδώ», «εφεξής», «εδώ» και «κατωτέρω» αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της και όχι απλώς σε μια ενότητα, παράγραφο ή ρήτρα στην οποία εμφανίζονται τέτοιες λέξεις, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά. Όλοι οι ορισμοί που παρατίθενται εδώ θα θεωρηθούν εφαρμόσιμοι είτε οι λέξεις που ορίζονται χρησιμοποιούνται εδώ στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό. Ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό αριθμό, και κάθε αρσενική, θηλυκή και ουδέτερη αναφορά περιλαμβάνει και παραπέμπει και στις άλλες, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά. Οι λέξεις "περιλαμβάνει", "περιλαμβάνει" και "συμπεριλαμβάνεται" θεωρείται ότι ακολουθούνται από "χωρίς περιορισμό" ή λέξεις παρόμοιας σημασίας. Εκτός όπου το περιβάλλον απαιτεί διαφορετικά, η λέξη «ή» χρησιμοποιείται με την περιεκτική έννοια (ή/και).

Επαφές. Παρέχοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμφωνείτε ότι η Karman μπορεί να σας στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες και οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε γενικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες στα μηνύματα. Η Karman μπορεί να σας στείλει τυχόν νομικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίησης μέσω μηνύματος στον λογαριασμό σας ή κανονικού ταχυδρομείου. Εάν επιθυμείτε να παράσχετε νομική ειδοποίηση στον Karman, κάντε το με επιστολή, κατατεθειμένη στην αλληλογραφία των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας απόδειξη επιστροφής, προπληρωμένη αποστολή και απευθύνεται ως εξής: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.